خبرگزاری ردکارپت فیلم، اولین و بزرگترین پایگاه خبرهای داغ سینما تئاتر تلویزیون در ایران